WAŻNE: Pamiętaj o dowodzie tożsamości lub zgodzie rodziców

Przypominamy, że każdy uczestnik(czka) Bialskich Dni Fantastyki 2016, zobowiązany(a) jest wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia w trakcie akredytacji przy wejściu na teren konwentu. W przypadku osób pełnoletnich preferowany jest dowód osobisty, a osoby poniżej 18 roku życia mogą wykorzystać do tego celu np. legitymację szkolną.

Ponadto młodzież powyżej 13 roku życia musi przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna o następującej treści:

Wyrażam zgodę, aby moje dziecko (imię i nazwisko uczestnika) w dniach 17-18 września 2016 r. uczestniczyło w „Bialskich Dniach Fantastyki 2016”. Jednocześnie biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego/jej zachowanie i wyrządzone przez niego/nią szkody. Oświadczam również, iż jest mi znana tematyka oraz program „Bialskich Dni Fantastyki 2016” i w związku z ewentualnymi nieszczęśliwymi zdarzeniami lub wypadkami będącymi następstwem udziału w wydarzeniu nie będę dochodzić, ani podnosić żadnych roszczeń wobec jego Organizatorów.

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, jego adres zamieszkania, nr dowodu osobistego i telefon kontaktowy)

(data, miejscowość i czytelny podpis)

Natomiast dzieci do 12 lat zapraszamy wyłącznie z rodzicami lub pełnoletnimi opiekunami. Przekażcie tę informację wszystkim, którzy wspólnie z Wami wybierają się na BDF 2016:)


Udostępnij:

Copyright 2014 - 2016 © Bialskie Dni Fantastyki